VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I.
Smluvní strany

1. Openservis.cz – Dominik Ulrich, IČ: 74729381, DIČ: CZ9005173595,
se sídlem K Blahobytu 1699, 530 02, Pardubice
Bankovní spojení: Komerční Banka, a. s.
Číslo bankovního účtu: 43-2208890267/0100
(jako poskytovatel)

a

2. Podnikající fyzická či právnická osoba, která si objednala služby u poskytovatele
(jako uživatel)

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytování on-line služeb v síti Internet (dále i služeb) poskytovatelem uživateli. Za tímto účelem vydává poskytovatel v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky.
2. Služby jsou poskytovatelem poskytovány v ZÁKLADNÍ verzi nebo ve verzi PROFI.

Čl. III.
Práva a povinnosti poskytovatele – Základní verze

1. Poskytovatel na základě objednaných služeb a na vyžádání uživatele zajistí uživateli přístupy do FTP a mysql. Veškeré nahrané soubory jsou vlastnictvím uživatele. Předchozí věta neplatí v případě, kdy si uživatel koupí moduly do systému, jejichž autorem je poskytovatel (viz https://openservis.cz/moduly-prestashop/) či v případě, kdy si uživatel objedná modul “na míru”.
2. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele nepostoupí třetí osobě, s výjimkou orgánů činných v trestním řízení. Poskytovatel neodpovídá za chyby způsobené uvedením mylných či nepravdivých údajů, které mu sdělí uživatel.
3. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro uživatele neomezenou technickou podporu prostřednictvím emailu. Reakční doba (tj. doba pro odpověď na konkrétní dotaz) pro tento případ je stanovena na 3 pracovní dny od doručení emailu.
4. Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli využít 10GB prostor na FTP i mysql, ale vždy pouze pro jeden eshop a jednu doménu pro každou objednávku. Uvedený 10GB prostor je uživatel oprávněn využívat výhradně k ukládání dat souvisejících s eshopem (tj. uživatel není oprávněn tento prostor využívat k nahrávání hudebních a filmových souborů apod.). Počet produktů, které lze umístit na eshop, je omezen na 5.000. V případě, že bude počet produktů dle předchozí věty přečerpán, je poskytovatel oprávněn navýšit cenu služby o 100 % za každých dalších (i započatých) 5.000 produktů. Poskytovatel je povinen upozornit uživatele na překročení povoleného počtu produktů.
5. Za nefunkčnost služeb, které uživatel zaviní svým neodborným jednáním, nenese poskytovatel odpovědnost. Pro případ, kdy uživatel svým neodborným zásahem zaviní nefunkčnost jakékoli jemu poskytované služby, je poskytovatel oprávněn žádat úhradu za obnovení funkčnosti takovéto služby.
6. V průběhu poskytování služeb může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušení či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetí osobou.
7. Poskytovatel je oprávněn provést plánovanou odstávku serverů za účelem jejich údržby, upgrade software či hardware, a to v maximální výši 4 hodiny měsíčně. V případě, kdy dojde k výpadku hardware, je poskytovatel povinen provést jeho výměnu bez zbytečného odkladu (není však povinen dodržet 4hodinovou lhůtu dle předchozí věty, jelikož se nejedná o plánovanou odstávku serverů v souvislosti s jejich údržbou).
8. Dojde-li k přetěžování serveru ze strany uživatele, je poskytovatel oprávněn vytěžující webovou prezentaci kdykoli vypnout, a to i bez jakéhokoli předchozího upozornění.
9. Poskytovatel je oprávněn učinit změnu přístupových údajů bez souhlasu uživatele, a to v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti pro bezproblémové poskytování služeb.
10. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit všeobecné obchodní podmínky, jakož i cenu služeb. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost uživateli oznámit prostřednictvím emailu nebo zveřejněním na webových stránkách poskytovatele, a to nejméně 30 dnů před uplatněním změn na poskytovaných službách.
11. Poskytovatel je oprávněn vyžádat od uživatele dodatečné informace pro zjištění a ověření jeho totožnosti, jakož i jeho způsobilosti k právnímu jednání
12. Poskytovatel se zavazuje na požádání uživatele vytvořit jím požadované množství emailových adres (nejvýše však 99 emailových adres) s příslušnou doménou uživatele.
13. Smluvní vztah je oprávněn poskytovatel jednostranně ukončit výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. V případě, že uživatel poruší smlouvu, jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky zvlášť závažným způsobem, a to zejména rozesíláním spamu, zneužíváním neomezeného prostoru pro eshop pro další prezentace či porušováním autorských práv třetích osob či právních předpisů, je poskytovatel oprávněn ukončit smluvní vztah s uživatelem okamžitě (tj. bez výpovědní lhůty).
14. V případě, kdy měsíční objem přenesených dat u jedné domény přesáhne 15.000 MB, je poskytovatel oprávněn jednostranně zvýšit cenu za služby, a to přiměřeně s ohledem na množství přenesených dat.
15. Poskytovatel je oprávněn bez vědomí uživatele odstranit či znepřístupnit soubory, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
16. Poskytovatel se zavazuje jednat tak, aby při poskytování služby docházelo k minimálním výpadkům serverů a pro případ, že k tomu dojde, je poskytovatel povinen zajistit obnovení funkčnosti serverů bez zbytečného odkladu.
17. Jestliže v budoucnu dojde k ukončení činnosti služby Openservis.cz, je poskytovatel povinen vydat uživateli, na jeho vyžádání, zdrojové soubory (tj. veškeré soubory i databázi).

Čl. IV.
Práva a povinnosti uživatele – Základní verze

1. Uživatel je odpovědný za objednávky učiněné u poskytovatele, a to bez ohledu na to, jakou formou byly provedeny. Uživatel potvrzuje, že údaje, které uvedl v objednávce jsou pravdivé, a že nezatajil žádnou rozhodnou skutečnost, která by bránila v uzavření smlouvy. Uživatel má povinnost hlásit poskytovateli změnu kontaktních údajů, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.
2. Uživatel je odpovědný za veškeré škody, které svým neoprávněným (úmyslným či neúmyslným) užíváním služeb způsobí poskytovateli či třetí osobě.
3. Uživatel není povinen využít hosting poskytovaný poskytovatelem.
4. V případě, kdy uživatel nebude souhlasit s jednostrannou změnou obchodních podmínek či cen poskytovatelem, je oprávněn vypovědět smlouvu, přičemž výpovědní doba se stanovuje na 1 měsíc a počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž byla tato výpověď učiněna.
5. Uživatel se zavazuje k tomu, že data ukládaná na serveru poskytovatele nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel sám nese odpovědnost za data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem po dobu trvání poskytování služeb.
6. Uživatel je povinen chránit přidělené přístupové údaje k poskytnutým službám před zneužití třetí osobou. Za zneužití údajů třetí osobou, které bylo způsobené nedbalostí uživatele či ztrátou těchto přístupových údajů, nenese poskytovatel odpovědnost.
7. Uživatel je na základě objednaných služeb oprávněn vyžádat od poskytovatele, aby mu byly zajištěny přístupy do FTP a mysql.
8. Uživatel je oprávněn od poskytovatele žádat vytvoření jím požadované množství emailových adres (nejvýše však 99 emailových adres) s příslušnou doménou uživatele.
9. Uživatel je oprávněn od poskytovatele vyžadovat neomezenou technickou podporu prostřednictvím emailu. Reakční doba pro tento případ je stanovena na 3 pracovní dny od doručení emailu.

Čl. V.
Práva a povinnosti poskytovatele – Profi verze
1. Poskytovatel není povinen zajistit uživateli přístupy do FTP a mysql a verze PROFI bude zpravidla umístěna na serveru poskytovatele (jestliže se na tom poskytovatel s uživatelem individuálně ujednají, je uživatel oprávněn využít jiných hostingových služeb než těch, které poskytuje poskytovatel). Veškeré nahrané zdrojové soubory jsou vlastnictvím poskytovatele, resp. prestashopu a vztahují se na ně autorská práva.
2. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele nepostoupí třetí osobě, s výjimkou orgánů činných v trestním řízení. Poskytovatel neodpovídá za chyby způsobené uvedením mylných či nepravdivých údajů, které mu sdělí uživatel.
3. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro uživatele neomezenou technickou podporu prostřednictvím emailu. Reakční doba pro technickou podporu prostřednictvím emailu je stanovena na 3 pracovní dny od doručení emailové zprávy. Poskytovatel se zavazuje rovněž zajistit pro uživatele technickou podporu prostřednictvím telefonu, přičemž tato služba je poskytována každý pracovní den od 9:00 hod. do 16:00 hod., to vše však v rozumné míře.
4. Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli využít 20GB prostor na FTP i mysql, ale vždy pouze pro jeden eshop a jednu doménu pro každou objednávku. Uvedený 20GB prostor je uživatel oprávněn využívat výhradně k ukládání dat souvisejících s eshopem (tj. uživatel není oprávněn tento prostor využívat k nahrávání hudebních a filmových souborů apod.). Počet produktů, které lze umístit na eshop, je omezen na 10.000. V případě, že bude počet produktů dle předchozí věty přečerpán, je poskytovatel oprávněn navýšit cenu služby o 100 % za každých dalších (i započatých) 10.000 produktů. Poskytovatel je povinen upozornit uživatele na překročení povoleného počtu produktů.
5. Poskytovatel je povinen na vyžádání uživatele nainstalovat veškeré PROFI moduly, které vytvoří po objednání PROFI verze eshopu uživatelem.
6. Za nefunkčnost služeb, které uživatel zaviní svým neodborným jednáním, nenese poskytovatel odpovědnost.
7. V průběhu poskytování služeb může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušení či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetí osobou.
8. Poskytovatel je oprávněn provést plánovanou odstávku serverů za účelem jejich údržby, upgrade software či hardware, a to v maximální výši 4 hodiny měsíčně. V případě, kdy dojde k výpadku hardware, je poskytovatel povinen provést jeho výměnu bez zbytečného odkladu (není však povinen dodržet 4hodinovou lhůtu dle předchozí věty, jelikož se nejedná o plánovanou odstávku serverů v souvislosti s jejich údržbou).
9. Dojde-li k přetěžování serveru ze strany uživatele, je poskytovatel oprávněn vytěžující webovou prezentaci kdykoli vypnout, a to i bez jakéhokoli předchozího upozornění.
10. Poskytovatel je oprávněn učinit změnu přístupových údajů bez souhlasu uživatele, a to v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti pro bezproblémové poskytování služeb.
11. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit všeobecné obchodní podmínky, jakož i cenu služeb. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost uživateli oznámit prostřednictvím emailu nebo zveřejněním na webových stránkách poskytovatele, a to nejméně 30 dnů před uplatněním změn na poskytovaných službách.
12. Poskytovatel je oprávněn vyžádat od uživatele dodatečné informace pro zjištění a ověření jeho totožnosti, jakož i jeho způsobilosti k právnímu jednání
13. Poskytovatel se zavazuje na požádání uživatele vytvořit jím požadované množství emailových adres (nejvýše však 99 emailových adres) s příslušnou doménou uživatele.
14. Smluvní vztah je oprávněn poskytovatel jednostranně ukončit výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. V případě, že uživatel poruší smlouvu, jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky zvlášť závažným způsobem, a to zejména rozesíláním spamu, zneužíváním neomezeného prostoru pro eshop pro další prezentace či porušováním autorských práv třetích osob či právních předpisů, je poskytovatel oprávněn ukončit smluvní vztah s uživatelem okamžitě (tj. bez výpovědní lhůty).
15. V případě, kdy měsíční objem přenesených dat u jedné domény přesáhne 30.000 MB, je poskytovatel oprávněn jednostranně zvýšit cenu za služby, a to přiměřeně s ohledem na množství přenesených dat.
16. Poskytovatel je oprávněn bez vědomí uživatele odstranit či znepřístupnit soubory, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
17. Poskytovatel se zavazuje jednat tak, aby při poskytování služby docházelo k minimálním výpadkům serverů a pro případ, že k tomu dojde, je poskytovatel povinen zajistit obnovení funkčnosti serverů bez zbytečného odkladu.
18. Jestliže v budoucnu dojde k ukončení činnosti služby Openservis.cz, je poskytovatel povinen vydat uživateli, na jeho vyžádání, zdrojové soubory (tj. veškeré soubory i databázi).

Čl. VI.
Práva a povinnosti uživatele – Profi verze

1. Uživatel je odpovědný za objednávky učiněné u poskytovatele, a to bez ohledu na to, jakou formou byly provedeny. Uživatel potvrzuje, že údaje, které uvedl v objednávce jsou pravdivé, a že nezatajil žádnou rozhodnou skutečnost, která by bránila v uzavření smlouvy. Uživatel má povinnost hlásit poskytovateli změnu kontaktních údajů, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.
2. Uživatel je odpovědný za veškeré škody, které svým neoprávněným (úmyslným či neúmyslným) užíváním služeb způsobí poskytovateli či třetí osobě.
3. Uživatel je povinen využít hosting poskytovaný poskytovatelem, avšak pokud se na tom poskytovatel s uživatelem individuálně ujednají, je uživatel oprávněn využít jiných hostingových služeb než těch, které poskytuje poskytovatel.
4. V případě, kdy uživatel nebude souhlasit s jednostrannou změnou obchodních podmínek či cen poskytovatelem, je oprávněn vypovědět smlouvu, přičemž výpovědní doba se stanovuje na 1 měsíc a počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž byla tato výpověď učiněna.
5. Uživatel se zavazuje k tomu, že data ukládaná na serveru poskytovatele nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel sám nese odpovědnost za data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem po dobu trvání poskytování služeb.
6. Uživatel je povinen chránit přidělené přístupové údaje k poskytnutým službám před zneužití třetí osobou. Za zneužití údajů třetí osobou, které bylo způsobené nedbalostí uživatele či ztrátou těchto přístupových údajů, nenese poskytovatel odpovědnost.
7. Uživatel není na základě objednaných služeb oprávněn vyžádat od poskytovatele, aby mu byly zajištěny přístupy do FTP a mysql. Verze PROFI bude zpravidla umístěna na serveru poskytovatele (jestliže se na tom poskytovatel s uživatelem individuálně ujednají, je uživatel oprávněn využít jiných hostingových služeb než těch, které poskytuje poskytovatel).
8. Uživatel je oprávněn od poskytovatele žádat vytvoření jím požadované množství emailových adres (nejvýše však 99 emailových adres) s příslušnou doménou uživatele.
9. Uživatel je oprávněn od poskytovatele vyžadovat neomezenou technickou podporu prostřednictvím emailu. Reakční doba pro technickou podporu prostřednictvím emailu je stanovena na 3 pracovní dny od doručení emailové zprávy. Uživatel je rovněž oprávněn od poskytovatele vyžadovat technickou podporu prostřednictvím telefonu, přičemž tuto službu je oprávněn vyžadovat každý pracovní den od 9:00 hod. do 16:00 hod., to vše však v rozumné míře.

Čl. VII.
Poskytovatel a uživatel si uzavřením svého závazkového právního vztahu ujednaly (v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů), že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto jejich závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Bc. Georgiose Tucoglidise, osvědčení MSp ČR č. 559. Žalobu žalobce doručí na adresu U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice.
Tato adresa je doručovací adresou rozhodce. Strany pověřují výše uvedeného rozhodce, aby rozhodčí řízení vedl v českém jazyce a písemně bez ústního jednání. Rozhodce nařídí ústní jednání pouze tehdy, pokud listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí ve věci samé. Stranám bude doručováno na adresy, které si vzájemně sdělí, nebo na adresy, které oznámí v průběhu řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené také tehdy, odepřel-li adresát jejich přijetí nebo si ve stanovené desetidenní lhůtě zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Řízení je zahájeno dnem, kdy rozhodci došel návrh na zahájení rozhodčího řízení.
Náklady rozhodčího řízení tvoří rozhodčí poplatek, který činí 3 % z hodnoty sporu, nejméně však 2.000,— Kč. Maximální výše poplatku činí 20.000,— Kč, a správní paušál (na náhradu administrativních nákladů rozhodčího řízení) v základní výši 700,— Kč. Přesáhne-li hodnota sporu 100.000,— Kč, činí správní paušál 2.000,— Kč. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení a případných zvláštních nákladů vznikajících při rozhodčím řízení se řídí obdobně dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

Čl. IX.
Společná ustanovení

1. Poskytovatel není povinen zálohovat databáze a soubory déle než 14 dní od jejich nahrání. V případě technických problémů nemusí záloha proběhnout každý den. Uživateli je tedy doporučeno zálohovat si databáze i soubory lokálně.
2. V ceně služby je započtena instalace a nastavení eshopu, proto je úhrada za první rok služby nevratná.
3. V případě, že poskytovatel programuje na vyžádání uživatele jakoukoli aplikaci/script/modul, zavazuje se zajistit poskytovatel technickou podporu nejdéle po dobu 30 dnů po dodání této zvlášť vyžádané služby.
4. Uživatel je povinen uhradit veškeré ceny za služby poskytnuté poskytovatelem. Uživatel se zavazuje provést platbu poskytovateli pod přiděleným variabilním symbolem. Uživatel bere na vědomí, že veškeré ceny uváděné poskytovatelem budou navýšeny o DPH 21% (poskytovatel je plátcem DPH).
5. Není-li dohodnuto jinak, je smlouva uzavřena na dobu odpovídající fakturačnímu období zvoleného uživatelem (standardně jeden rok). Pokud jedna ze zúčastněných stran nevypoví písemně smlouvu (i elektronickou formou), a to nejpozději v době 4 týdnů před jejím ukončením, smlouva je automaticky prodloužena na dobu odpovídající fakturačnímu období zvoleného uživatelem a uživatel je povinen uhradit cenu za služby na další období. V případě zpoždění s úhradou za služby, které je delší než 14 dnů při prodloužení smlouvy o další období, je poskytovatel oprávněn uživateli odepřít poskytované služby do té doby, než dlužnou částku uhradí. Za rozhodné se považuje datum připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele, případně datum přijetí hotovosti.
6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem zanikne: dohodou, výpovědí jedné ze stran (s 14-ti denní výpovědní lhůtou, není-li stanoveno jinak), okamžitým ukončením smluvního vztahu ze strany poskytovatele, ukončením činnosti služby Openservis.cz, neprojevením zájmu o prodloužení hostingu, neuhrazením faktury za prodloužení hostingu.
7. Uživatel objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
8. Uživatel je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
9. Porušení smlouvy ze strany uživatele může mít za následek okamžité ukončení služeb, přičemž uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené částky (a to ani poměrně).
10. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů vedených při registraci pro potřeby marketingových či jiných obchodních účelů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnosti či vymahatelnost ostatních ustanovení.
12. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2016. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.